مسئول کارآموزی
دکتر مهدیه سلیمانی
اساتید کارآموزی
دکتر بردیا صفایی
  • وب‌سایت
  • اتاق 812 دانشکده
  • استاد کارآموزی مهندسی کامپیوتر
  • گروه 1
دکتر محسن انصاری
  • وب‌سایت
  • اتاق 624 دانشکده
  • استاد کارآموزی مهندسی کامپیوتر
  • گروه 2
تماس با ما