زمان‌بندی
فعالیت نیمسال اول نیمسال دوم دوره تابستانی
۱ ارائه فرم تعريف کارآموزی و اخذ تأیید استاد کارآموزی دانشکده حداکثر تا تاریخ ثبت‌نام نیمسال اول حداکثر تا تاریخ ثبت‌نام نیمسال دوم حداکثر تا تاریخ ثبت نام ترم تابستان