زمان‌بندی
فعالیت نیمسال اول نیمسال دوم دوره تابستانی
۱ ارائه فرم ثبت‌نام و فرم تعريف کارآموزی به مسئول کارآموزی دانشکده ۱۵ مرداد تا آخر ترميم ۱۵ دی تا آخر ترميم ۱ خرداد تا ۲۳ خرداد
۲ ارسال فرم ثبت‌نام کارآموزی به دفتر کارآموزی دانشگاه (توسط مسئول کارآموزی دانشکده) ۲ روز پس از ترميم ۲ روز پس از ترميم ۲۵ خرداد
۳ مهلت مراجعه کارآموز به مسئول کارآموزی جهت اخذ معرفی‌نامه ۲ هفته پس از ترميم ۲ هفته پس از ترميم ۳۰ خرداد
۴ فاصله زمانی دوره کارآموزی ۱ مهر تا ۱۵ دی ۱۵ بهمن تا ۱ خرداد ۱ تير تا ۵ شهريور
۵ مهلت صدور گواهی انجام کار توسط محل کارآموزی ۱۵ دی ۱ خرداد ۵ شهريور
۶ مهلت ارسال نسخه الکترونيکی گزارش پايانی کارآموزی و ارائه گواهی انجام کار و گزارش هفتگی به استاد کارآ ۲۰ دی ۵ خرداد ۱۰ شهريور
۷ مهلت ارائه نسخه تائيد شده گزارش پايانی کارآموزی (پس از رفع ايرادات) ۱ بهمن ۲۱ خرداد ۲۳ شهریور